Buokčal gillii ja kultuvrii

Giitu, ahte addet movttiidahtti máhcaheami. Don ožžot mu guldalit mu hállama ja oahpahusa áibba ođđa vugiin. 20 oahpahusjagi maŋŋá lei gelddolaš geahččat oahpahusa ođđa čalmmiiguin.

– Vuođđoskuvlla bajit luohkáid oahpaheaddji DivED-bagadeami birra

DivED – Diversity in Education

DivED lei giella- ja kulturdiđolaš oahpaheaddjevuođa ja oahpaheaddjeskuvlejumi ovddidanfidnu, ja dan ruhtada oahpahus- ja kulturministeriija. Fitnu ulbmilin lei giella- ja kulturdiđolaš doaibmakultuvrra ja máhttima ovddideapmi oahpaheaddjeskuvlejumis, vuođđoskuvllain ja logahagain.

Gielladiđolašvuohta lea buohkaid ášši

Gielladiđolaš skuvllas ipmirduvvo giela mearkkašupmi juohke oahppi bajásšaddamis, oahppamis, ovttasbarggus, identitehta huksejumis ja servodahkii sosialiseremis (Vuođđooahpahusa oahppoplána vuođuštusat 2014). Gielladiđolaš oahpahus ovddida servodatlaš ja skuvlejumi dásseárvvu ja eastá eret duvdima. 

Máŋggat kultuvrrat deaivvadit

Suomas buot skuvlendásiin oahpahus doaibmá iešguđet kultuvrraid olis huksejuvvon báikkálaš kulturárbbi siskkobealde. Kultuvrraid máŋggabealatvuohta sisttisdoallá ee. etnisitehta, giela, oskku, sohkabeale, seksuálavuođa, doaimmashehttejumi, eret duvdima ja sosioekonomalaš duogáža gažaldagaid. Kulturdiđolaš oahpahus nanne kreativitehta ja kultuvrralaš máŋggabealatvuođa gudnejahttima, ovddida gulahallama kultuvrraid siste ja daid gaskkas ja dainna lágiin hukse vuođu kultuvrralaččat ceavzilis ovdáneapmái ja eakti gulahallamii ja searvvušlašvuhtii (Vuođđooahpahusa oahppoplána vuođuštusat 2014).