Dyk i Diversitet

Tack för att du gav respons, det var uppfriskande. Redan din närvaro fick mig att vara lyhörd för mitt eget språk och min egen undervisning på ett helt nytt sätt. Efter 20 undervisningsår var det intressant att ta in en ny aspekt i undervisningen.

– Lärare i 7-9 om DivED-fortbildning

DivED – Diversity in Education

DivED, som var verksam under 2017–2020, var ett spetsprojekt med fokus på att utveckla en språk- och kulturmedveten praxis i lärarskap och lärarutbildning och det finansierades av utbildnings- och kulturministeriet. Projektet främjade språk- och kulturmedveten verksamhetskultur och kunnande hos lärare både i lärarutbildning, grundutbildning samt gymnasieutbildning.

Språkmedvetenhet berör alla

I den språkmedvetna gemenskapen förstår man språkets centrala betydelse för lärandet, för kommunikation, för samarbete samt för identitetsskapandet och integreringen i samhället. (Grunderna för Läroplanen för den Grundläggande Utbildningen 2014). En språkmedveten undervisning främjar jämlikhet i skola och samhälle, och förebygger marginalisering.

Hur många kulturer möter du?

Alla utbildningsnivåer bygger på det mångskiftande finländska kulturarvet som har formats och kontinuerligt formas genom växelverkan mellan olika kulturer. Kulturell mångfald innefattar bland annat etnicitet, språk, relgion, kön, sexuell läggning, funktionshinder samt socioekonomisk bakgrund. Kulturmedveten undervisning främjar kreativitet, respekten för kulturell mångfald, interaktionen inom och mellan kulturer och är en grund för en kulturellt hållbar utveckling och en genuin växelverkan med samhället (Grunderna för Läroplanen för den Grundläggande Utbildningen 2014).