Kulturmedveten praxis för lärare

Kulturmedvetenhet – vad och hur?

Kulturmedvetenhet betyder inte att man bör veta mycket om olika kulturer. Istället kännetecknas kulturmedveten undervisning av att läraren är medveten om hur kulturen påverkar beteende, tankesätt och undervisning. När man förstår hur den egna kulturen påverkar en själv, är det lättare att förstå andras beteenden och tankesätt och kulturen bakom dem. Men på vilket sätt är kulturen synlig i skolan?

Enligt grunderna för den läroplanen för den grundläggande undervisningen (2014) bygger undervisningen på ett mångfaldigt finländskt kulturarv som har formats, och som ständigt formas, i växelverkan med olika kulturer. I DivEd förstår vi kultur både som kulturell praxis och kulturell identitet.

Kulturell praxis

Kulturell praxis omfattar allt från hur vi äter vår mat (med gaffel och kniv?), hur vi tilltalar äldre personer och på vilket sätt vi hälsar på varandra när vi träffas. Skolorna har också sin egna kulturella praxis. Vi socialiseras in i den egna kulturens praxis redan i tidig ålder. Om vi deltar i flera kulturer har vi fler valmöjligheter: vi kan välja om vi äter med gaffel och kniv, om vi går i bastu eller om vi tar bort skorna när vi är inomhus.

Kulturell identitet

Vår kulturella identitet består av flera dimensioner: utöver vår etnicitet består vår identitet bland annat av kön, sexuell läggning, ålder, socioekonomisk bakgrund och livsåskådning. Det här innebär alltså att kulturmedveten undervisning gäller samtliga elever, inte endast elever med invandrarbakgrund.

Hur förverkligar man kulturell medvetenhet i praktiken?

Kulturellt ansvarsfulls pedagogik handlar om att känna sina elever och se och bemöta dem som individer. Det här lyfts även fram i läroplanen: ” Lärprocessen och motivationen styrs av elevens intressen, värderingar, arbetssätt och känslor samt erfarenheter och uppfattningar om sig själv som lärande individ” (GLG 2014). Kulturellt ansvarsfull undervisning innebär att förstå kulturella skillnader, att vara språkligt medveten, att grunda undervisningen på en kulturellt ansvarsfull läroplan och att använda ett kulturellt mångsidigt läromaterial. Därutöver innebär kulturellt ansvarsfull pedagogik att skapa en inlärningsmiljö som stöder alla elevers skolframgång och att elever med olika bakgrund beaktas när anvisningar ges.

Kulturmedveten praxis och upppgifter

Kulturmedveten praxis till klassrummet

Uppgifter till klassrummet

Funktionella kulturmedveten uppgifter

Uppgifter för arbetsgemenskap

Språk- och kulturmedvetenhets bingo

Bingot kan spelas tillsammans med kollegerna, det kan fästas på anslagstavlan i lärarrummet eller användas som en kom ihåg-lista för kultur- och språkmedveten undervisning.