Kulturmedveten praxis för lärare

Kulturmedvetenhet – vad och hur?

Kulturmedvetenhet betyder inte att man bör veta mycket om olika kulturer. Istället kännetecknas kulturmedveten undervisning av att läraren är medveten om hur kulturen påverkar beteende, tankesätt och undervisning. När man förstår hur den egna kulturen påverkar en själv, är det lättare att förstå andras beteenden och tankesätt och kulturen bakom dem. Men på vilket sätt är kulturen synlig i skolan?

Enligt grunderna för den läroplanen för den grundläggande undervisningen (2014) bygger undervisningen på ett mångfaldigt finländskt kulturarv som har formats, och som ständigt formas, i växelverkan med olika kulturer. I DivEd förstår vi kultur både som kulturell praxis och kulturell identitet.

Kulturell praxis

Kulturell praxis omfattar allt från hur vi äter vår mat (med gaffel och kniv?), hur vi tilltalar äldre personer och på vilket sätt vi hälsar på varandra när vi träffas. Skolorna har också sin egna kulturella praxis. Vi socialiseras in i den egna kulturens praxis redan i tidig ålder. Om vi deltar i flera kulturer har vi fler valmöjligheter: vi kan välja om vi äter med gaffel och kniv, om vi går i bastu eller om vi tar bort skorna när vi är inomhus.

Kulturell identitet

Vår kulturella identitet består av flera dimensioner: utöver vår etnicitet består vår identitet bland annat av kön, sexuell läggning, ålder, socioekonomisk bakgrund och livsåskådning. Det här innebär alltså att kulturmedveten undervisning gäller samtliga elever, inte endast elever med invandrarbakgrund.

Hur förverkligar man kulturell medvetenhet i praktiken?

Kulturellt ansvarsfulls pedagogik handlar om att känna sina elever och se och bemöta dem som individer. Det här lyfts även fram i läroplanen: ” Lärprocessen och motivationen styrs av elevens intressen, värderingar, arbetssätt och känslor samt erfarenheter och uppfattningar om sig själv som lärande individ” (GLG 2014). Kulturellt ansvarsfull undervisning innebär att förstå kulturella skillnader, att vara språkligt medveten, att grunda undervisningen på en kulturellt ansvarsfull läroplan och att använda ett kulturellt mångsidigt läromaterial. Därutöver innebär kulturellt ansvarsfull pedagogik att skapa en inlärningsmiljö som stöder alla elevers skolframgång och att elever med olika bakgrund beaktas när anvisningar ges.

Kulturmedveten uppgifter

Funktionella kulturmedveten uppgifter

Språk- och kulturmedvetna uppgifter kan även vara funktionella. I funktionella uppgifter är det ur synvinkeln av språk- och kulturmedvetenhet viktigt att eleverna talar så mycket tillsammans som möjligt och med så många olika elever som möjligt. Att eleverna har möjlighet att tala om skolans innehåll på skolans språk främjar lärandet av språket i läroämnena. Att eleverna arbetar parvis och i en grupp med alla elever ökar deras interkulturella kompetens, dvs. deras förmåga att jobba med olika slags människor. Följande uppgifter kan tillämpas nästan i alla läroämnen.

Hitta paret

Med hitta paret- uppgiften är det lätt att få eleverna diskutera det aktuella ämnet tillsammans. Vanligtvis måste man i uppgiften hitta rätt par, alltså kunna kombinera bild med lämplig text. I en lapp kan man ha en bild och i andra lappen en text som passar ihop med bilden. I textkortet kan det till exempel stå ladusvala och bildkortet illustrerar ladusvalan. Uppgiften passar för inlärning av både språk och innehåll. Hitta paret-uppgiften kan man även använda när man måste dela in eleverna i par eller i grupper.

Exempel:

 1. Skapa två skilda lappar, frågor och svar, om ett ämne som behandlas under lektionen.
 2. Dela lapparna så att hälften av eleverna får frågelappar och hälften svarlappar.
 3. Genom att röra sig omkring och diskutera med andra borde eleverna hitta ett svar eller en fråga som passar ihop.
 4. När eleverna har hittat sina par skriver de en ny fråga om ämnet.
 5. Eleverna läser sina lappar och den nya frågan högt.
 6. Alternativt kan lapparna blandas på nytt och man måste hitta sitt par igen.

Variationer:

 • ord och förklaringar
 • bild och text som passar ihop
 • namn på författare, bild och verk
 • begrepp och grupper dit begreppen hör
 • rätt ordning av ett kemiskt experiment
 • matematiska förhållanden: till exempel förhållandet mellan bråktal och procenttal
 • någon ordningsföljd som eleverna måste reda ut sinsemellan och förverkliga t.ex. iskall, kall, ljum, varm och het
 • matematikuppgift, uppställning och rätt svar
 • benämna olika språk, dess text och ord

Indelning till par eller grupper

För att få variation i paren och i grupper kan man be eleverna att rada upp sig enligt olika kriterier. Eleverna kan stå i rad enligt första bokstaven i förnamnet, enligt födelsedag, enligt när de har vaknat på morgonen osv. Läraren kan dela in eleverna som står bredvid varandra i raden i par eller grupper. För att kunna rada upp dig måste eleverna tala med varandra och när grupp eller par bytts får eleverna jobba med alla i gruppen.

Fest/kalas

Med denna uppgift kan man introducera eleverna till det aktuella temat och till det som de redan vet om det. Uppgiften kan användas även när man repeterar det som eleverna redan har lärt sig. Man skapar lika många frågor om ämnet som det finns elever i klassen. Eleverna får frågelapparna och musik spelas. Eleverna går omkring i klassrummet när musiken är på och när musiken pausas letar eleverna ett par. Båda ställer sin fråga turvis och tillsammans funderar på svar.

Uppgifter för arbetsgemenskap

Språk- och kulturmedvetenhets bingo

Bingot kan spelas tillsammans med kollegerna, det kan fästas på anslagstavlan i lärarrummet eller användas som en kom ihåg-lista för kultur- och språkmedveten undervisning.

DivEDs sju språk- och kulturmedvetna praxis

DivED har ur internationell forskning urskiljt sju praxis som stödjer arbetsgemenskapens språk- och kulturmedvetna verksamhetskultur. Dessa kan användas som utgångspunkt för att utveckla verksamhetskulturen i den egna arbetsgemenskapen. Vad görs redan? Vilka saker behöver uppmärksammas mer? Vilka praktiska lösningar finns det för att skapa en språk- och kulturmedveten verksamhetskultur? Dessa frågor kan reflekteras över i smågrupper och tillsammans med hela arbetsgemenskapen. Skriv ut blanketten gärna i storleken A3.