Yksikielisyyden ihanteet monikielistä todellisuutta kohtaamassa

Tammikuun alussa ilmestyi Teaching and Teacher Education -lehdessä tutkimus, jossa tarkasteltiin suomalaisten opettajien asenteita monikielisyyttä ja suomen kielen oppijoiden opettamista kohtaan. Turun yliopistossa työskentelevän Jenni Alisaaren johtamassa tutkimushankkeessa tarkasteltiin laajaa, 820 opettajasta koostuvaa aineistoa.

Suuri osa opettajista piti tärkeänä, että koulun käytänteitä pitäisi tarkastella monikielisten oppijoiden kannalta, ja monet kokivat, että opettajan rooli on keskeisessä asemassa monikielisten oppijoiden tukemisessa. Vaikka opettajat pitivätt oppijoiden omia äidinkieliä arvokkaina sekä suomen kielen kehittymisen kannalta että itsessään, jokaisen ihmisen perusoikeutena, omia äidinkieliä ei kuitenkaan pidetty merkittävinä esimerkiksi eri oppiaineiden sisältöjen oppimisen kannalta. Monet opettajista olivat myös sitä mieltä, että suomea opettelevien oppijoiden kotonakin tulisi käyttää mahdollisimman paljon suomea, mikä on täysin vastoin kielenoppimiseen ja omien äidinkielten merkitykseen liittyvää tutkimustietoa. Tällainen yksikielisyyden ihannointi johtaa usein oppijoiden heikompiin oppimistuloksiin kuin aito monikielisyyden tukeminen ja hyödyntäminen.

Opettajien asenteita tutkittiin myös kysymällä heidän mielipiteitään siitä, pitäisikö opettajilla olla käytäntönään, että koulussa saa käyttää vain suomea. Iso osa opettajista kertoi sallivansa vähintään satunnaisesti muiden kielten käytön oppimista tukevana tekijänä, mutta vain neljäsosa kertoi aktiivisesti rohkaisevansa oppilaitaan omien kielten käyttöön. Noin 40 prosenttia kysymykseen vastanneista opettajista oli kuitenkin sitä mieltä, että koulussa tulee käyttää vain suomea kaikissa tilanteissa, sillä muiden kielten käyttö johtaa usein kiusaamiseen tai toisten eristämiseen sekä ehkäisee suomen kielen oppimista. Tutkimustieto kuitenkin kertoo, että oman äidinkielen käyttö johtaa yksikielistä opetusta parempiin oppimistuloksiin uuden kielen oppimisen suhteen.

Tutkimuksessa ilmeni myös, että opettajat ovat melko epävarmoja siitä, pitäisikö omia äidinkieliä hyödyntää oppimisessa, ja he toivat ilmi, etteivät tienneet asiasta riittävästi. Tutkimustieto ja monet kansainväliset ja suomalaisetkin suositukset puhuvat kuitenkin sen puolesta, että kaikki kielet pitäisi nähdä yhtä arvokkaina oppimisen resursseina, ja että opettajien tulisi edistää monikielisyyden käyttöä pedagogisesti eri tavoin luokissaan. Opettajat tarvitsisivat siis ehdottomasti lisää koulutusta, jotta he voivat tahoillaan vastata nykypäivän vaatimuksiin monikielisyyden suhteen.

 

Jenni Alisaari, Leena Maria Heikkola, Nancy Commins, Emmanuel O. Acquah (2019). Monolingual ideologies confronting multilingual realities. Finnish teachers’ beliefs about linguistic diversity. Teaching and Teacher Education 80, 48–58. https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.01.003