Hankkeessa julkaistut artikkelit

Alla on listattuna hankkeen puitteissa julkaistut artikkelit, joista osa on tieteellisiä ja vertaisarvioituja ja osa puolestaan yleistajuisempia julkaisuja.

Alisaari, J., Heikkola, L. M., Acquah, E. O. & Commins, N. (2019). Monolingual ideologies confronting multilingual realities. Finnish teachers’ beliefs about linguistic diversity. Teaching and Teacher Education, 80, 48–58.

Alisaari, J., Vigren, H. & Heikkola, L. M. (2019). How can inclusion be promoted through a linguistically responsive pedagogy? Teoksessa S. Hammond & M. Sangster (toim.) Perspectives on Educational Practice Around the World. Bloomsbury: Bloomsbury academic, 57–63.

Alisaari, J., Vigren, H. & Mäkelä, M. L. (2019). Multilingualism as a resource: Policy changes in Finnish education. Teoksessa S. Hammer, K. M. Viesca, & N. L. Commins (toim.) International research on content teachers working with multilingual learners: Policy, perspectives, preparation, practice. Abingdon: Routledge, 29–49.

Alisaari, J. & Harju-Autti, R. (2020). Kielellisesti vastuullinen kieltenopetus. Tempus, 55 (1), 20–21.

Alisaari, J. & Harju-Autti, R. (2020). Sanavarastoa kartuttamassa: sanaston oppiminen ja sanavaraston merkitys luetun ymmärtämisessä. Teoksessa S. Tuovila, L. Kairaluoma & V. Majonen (toim.) Luku- ja kirjoitustaidon pedagogiikkaa yläkouluun. Rovaniemi: Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, 32–38. Saatavilla: https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/64401

Alisaari, J., Harju-Autti, R., Heikkola, L. M., Kekki, N. & Kivipelto, S. (2020). #kielitietoisuus #kielellisestivastuullinenopetus #kielellisestivastuullistavaopetus – twiittejä käsiteviidakosta. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11 (7). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-joulukuu-2020/kielitietoisuus-kielellisestivastuullinenopetus-kielellisestivastuullistavaopetus-twiitteja-kasiteviidakosta

Alisaari, J., Harju-Autti, R., Kivipelto, S., Björklund, M., Keskitalo, P., Kuusento, K., Laasonen-Tervaoja, E. & Vigren, H. (2020). DivED – kohti kieli- ja kulttuuritietoisempaa opettajuutta ja opettajankoulutusta. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11 (3). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-toukokuu-2020/dived-kohti-kieli-ja-kulttuuritietoisempaa-opettajuutta-ja-opettajankoulutusta

Alisaari, J. & Heikkola, L. M. (2020). How Finnish teachers understand multilingual learners’ language learning. Apples – Journal of Applied Language Studies, 14 (2), 129–143.

Alisaari, J. & Heikkola, L. M. (2020). Kielellisesti vastuullista pedagogiikkaa ja oppilaan tukemista: Suomalaisten opettajien käsityksiä kielen merkityksestä opetuksessa. Kasvatus, 51 (4), 395–408.

Alisaari, J., Hurme, T. R., Heikkola, L. M. & Routarinne, S. (2021). Finnish teachers’ beliefs about multilingual students’ home language use. Critical Multilingualism Studies.

Alisaari, J., Kaukko, M. & Heikkola, L. M. (2021). The joys of teaching – working with language learners in Finnish classrooms. Scandinavian Journal of Educational Research.

Alisaari, J., Sissonen, S. & Heikkola, L. M. (2021). Teachers’ beliefs related to language choice in immigrant students’ homes. Teaching and Teacher Education.

Alisaari, J., Turunen, T. & de Luca, S. (2021). Alakoululaisten suomenoppijoiden opetusjärjestelyt ja kielitaidon tason yhteys luetun ymmärtämiseen. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti – NMI Bulletin, 31 (1), 20–42.

Björklund, S., Björklund, M. & Sjöholm, K. (2020). Societal versus individual patterns of DLCs in a Finnish educational context – Present state and challenges for the future. Teoksessa J. L. Bianco & L. Aronin (toim.) Dominant Language Constellations: A New Perspective on Multilingualism. Cham: Springer, 97–115.

Hammine, M., Keskitalo, P. & Sarivaara, E. (2019). Sámi language teachers’ professional identities explained through narratives about language acquisition. Australian Journal of Indigenous Education, 49 (1), 1–9.

Harju-Autti, R. & Sinkkonen H.M. (2020). Supporting Finnish language learners in basic education: teachers’ views. International Journal of Multicultural Education, 22 (1), 53–75.

Heikkola, L. M. & Alisaari, J. (2021). Requirements meet reality – Finnish teachers’ practices in linguistically diverse classrooms. Journal of Language, Identity and Education.

Kaukko, M., Kielinen, M. & Alasuutari, H. (2019). Linnunpesästä lentoon: Valmistavan opetuksen praksis opettajien kertomana. Kasvatus 50 (5), 474–88.

Keskitalo, P. (2019). Saamelainen aika- ja paikkakäsitys pedagogisissa järjestelyissä. Teoksessa P. Granö, M. Hiltunen & T. Jokela (toim.) Suhteessa maailmaan: ympäristöt oppimisen avaajina. Rovaniemi: Lapland University Press, 35–50.

Keskitalo, P. (2020). Sámi education challenges in a new era. Teoksessa D. Hoven, K. Trimme & P. Keskitalo (toim.) Indigenous postgraduate education: Intercultural perspectives. Charlotte: Information Age Publishing, 15–32.

Kess, R. & Kielinen, M. (toim.), (2020). Puheenvuoroja kieli- ja kulttuuritietoisesta varhaiskasvatuksesta. Oulu: Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta. Saatavilla: http://urn.fi/urn:isbn:9789526226590

Kimanen, A., Alisaari, J. & Kallioniemi, A. (2019). In-service and pre-service teachers’ orientations to linguistic, cultural and worldview diversity. Journal of Teacher Education and Educators, 8 (1), 35–54.

Lahti, L., Harju-Autti, R. & Yli-Jokipii, M. (2020). Kielitietoisempaa aineenopettajuutta etsimässä: kielididaktiikkaa kaikkiin oppiaineisiin. Teoksessa R. Hilden & K. Hahl (toim.) Kielididaktiikan katse tulevaisuuteen: Haasteita, mahdollisuuksia ja uusia avauksia kielten opetukseen. Helsinki: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, 31–57. Saatavilla: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/312321/Ainedidaktisia_tutkimuksia_17_Kielididaktiikan%20katse%20tulevaisuuteen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Rahko-Ravantti, R. (2017). Saamelaisopetus osana suomalaista koulujärjestelmää.Teoksessa A. Toom, M. Rautiainen & J. Tähtinen (toim.) Toiveet ja todellisuus: kasvatusosallisuutta ja oppimista rakentamassa. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura, 395–415.

Rahko-Ravantti, R. & Keskitalo, P. (2019). Introduction to Sámi education. Teoksessa M. Paksuniemi & P. Keskitalo (toim.) Introduction to the Finnish Educational Leiden: Brill, 67–79.

Sarivaara, E. & Keskitalo, P. (2019). Sámi language for all: transformed futures through mediative education. Teoksessa E. A. McKinley & L. T. Smith (toim.) Handbook of Indigenous Education. Singapore: Springer Science+Business Media, 1–16.

Susimetsä, M. (2019). Kieli- ja kulttuuritietoisuus ammatillisessa koulutuksessa. HAMK Unlimited Professional. Saatavilla: https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/kieli-ja-kulttuuritietoisuus

Yli-Jokipii, M., Aksinovits, L., Salin, R. & Hautakoski, T. (2020). Oman äidinkielen osaaminen – hyödyntämätön resurssi. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11 (2). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-maaliskuu-2020/oman-aidinkielen-osaaminen-hyodyntamaton-resurssi