Lähdeluettelo

Aboud. F.E. 1987. The Development of Ethnic Self-Identification and Attitudes. Teoksessa: Phinney, J., S. Rotherham, M., S. (toim.) Childrens Ethnic Socialization Pluralism and Development. Newbury Park: Sage.

Banks, J. A. 2006. Cultural Diversity and Education. Foundations, Curriculum and Teaching. Boston.

Baker, C. 2000. A parents’ and teachers’ guide to bilingualism. 2nd Edition. Clevedon, England: Multilingual Matters.

Bialystok, E., Craik, F., Freedman, M. (2007). Bilingualism as a protection against the onset of symptoms of dementia. Neuropsychologia 45 (2): 459–64.

Buchholz, M. & Hall, K. 2004. Language and Identity. Teoksessa Alessandro Duranti (toim.). A Companion to Linguistic Anthropology. Oxford: Basil Blackwell. 268–294.

Cummins, J. 2000. Language, power, and pedagogy. Bilingual children in the crossfire. Clevedon, England: Multilingual Matters.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Opetushallitus.

Hall, J. 2012. Teaching and researching: Language and culture. 2nd edition. London: Routledge.

Latomaa, S. 2007. Kotikielestä äidinkieleen ja kaksikielisyyteen. Teoksessa S. Latomaa (toim.) Oma kieli kullan kallis – opas oman äidinkielen opetukseen. Opetushallitus. Helsinki: Edita Prima Oy, 36–40.

Latomaa, S., Pöyhönen, S., Suni, M. & Tarnanen, M. 2013. Kielikysymykset muuttoliikkeessä. Teoksessa T. Martikainen, P. Saukkonen & M. Säävälä (toim.) Muuttajat: kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus.

Nicolas, H. & Lightbown, P. M. 2008. Defining child second language acquisition, defining roles for L2 instruction. Teoksessa J. Philip, R. Oliver, R. (toim.) Second language Acquisition and the younger learner 27–51. Amsterdam: John Benjamins Publishing.

Phinney, J. S. 1990. Ethnic Identity in Adolescents and Adults. A review of research. Psychological Bulletin 108, 499–514.

Phinney, J.S. & Rotherman, M. S. 1987. Children’s Ethnic Socialization, Pluralism and Development. Newsbury Park: Sage.

Skutnabb-Kangas, T. 1988. Vähemmistö, kieli ja rasismi. Helsinki: Gaudeamus

Skutnabb-Kangas, T. 2000. Linguistic genocide in education – or worldwide diversity and human rights? Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Teiss, K. 2007. Varhaislapsuuden merkitys oman äidinkielen ylläpitämisessä ja kaksikieliseksi kehittymisessä. Teoksessa S. Latomaa (toim.) Oma kieli kullan kallis – opas oman äidinkielen opetukseen. Opetushallitus. Helsinki: Edita Prima Oy, 16–25.

Vantaan kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen käsikirja.

Varhaiskasvatuslaki 2015.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. 2016. Opetushallitus.

Muista myös Suomi toisena kielenä -opettajat ry. Varhaiskasvattajille ja opettajille tarkoitettu yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia, seminaareja ja julkaisee Suomenopettajat-lehteä. Liity yhdistykseen ja sen Facebook-sivuille.